SKOLEREGLEMENT HAUGE VGS.

Versjon 20.02.2019

 

 • 1: FORMÅL

Formålet med reglementet er å fremme gode arbeidsvaner og god orden, og slik legge til rette for et godt læringsmiljø. Reglementet skal bidra til godt samarbeid, trivsel, respekt og medansvar.

 • 2: VIRKEOMRÅDE

Reglementet gjelder for elever som er tatt inn ved Hauge videregående skole. Reglementet gjelder på skolens område, i skolens nærområde i skoletiden, ved skolens elevtransport, ekskursjoner og øvrige aktiviteter i skolens regi. Skolen er underlagt friskolelova og dens forskrifter.

 

 • 3: RETTIGHETER
 1. Elevene har krav på opplæring, hjelp og rettledning i samsvar med de bestemmelser som gjelder for videregående opplæring.
 2. Eleven har krav på et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring.
 3. Elevene har rett til medvirkning ved planlegging, gjennomføring og vurdering av opplæringen, i samarbeid med øvrige elever og lærere, og få fortløpende muntlig og skriftlig tilbakemelding, oppfølging og veiledning i forhold til de målene den enkelte arbeider mot, jfr. friskoleloven kap.3.
 4. Ved faglige, personlige eller sosiale vansker som har betydning for opplæringen har elevene rett til rådgivning, oppfølging og hjelp til å finne seg til rette, herunder tilgang til pedagogisk-psykologisk rådgivningstjeneste Jfr. Forskrift til friskoleloven kap 7.
 5. Elevene har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring, jfr. opplæringsloven § 9a.
 6. Elever som på grunn av sykdom eller omsorgsansvar får mye fravær, har rett til hjelp og støttetiltak fra skolen for å unngå tap av opplæring og vurderingsgrunnlag.
 7. Elevene har rett til rådgivning om utdanning og yrkesvalg. Jfr. forskrift til friskoleloven kap. 7.
 8. Elevene har rett og plikt til å danne elevråd, jfr. friskoleloven § 5-3. Skolen skal legge til rette for gode arbeidsforhold for elevenes tillitsvalgte.
 9. Elevene har rett til gratis læremidler og undervisningsmateriell (jfr. friskoleloven § 6-2 og økonomiforskriftens KAP. 10A.
 10. Skolen behandler personopplysninger med hjemmel i personopplysningsloven §14.
  1. Det er kun nødvendige opplysninger om elever og deres foresatte som behandles, og dette gjøres i tråd med skolens rutiner for «oppbevaring, distribusjon og sletting av personopplysninger.» Elever har rett til å få innsyn i opplysninger skolen har lagret om eleven.

 

 • 4: PLIKTER
 1. Elevene plikter å rette seg etter lover, regler og instrukser som til enhver tid gjelder.
 2. Elevene forplikter seg til å medvirke til et godt læringsmiljø og gode samarbeidsformer, vise høflighet og medansvar.
 3. Elevene plikter å møte presis og delta aktivt i opplæringen. Elevene skal levere/gjøre avtalt arbeid til rett tid.
 4. Elevene har plikt til å følge verneregler, bruke verneutstyr og/eller særskilte arbeidsklær som kreves for faget eller som skolen påbyr.
 5. Elevene forplikter seg til å ha det undervisningsmateriell og utstyr som kreves.
 6. Skolens eiendom og utstyr skal behandles med forsiktighet og omtanke. Hærverk og skader kan i tillegg til reaksjoner etter § 8, også medføre erstatningsansvar.
 7. Plaging, mobbing, vold eller andre brudd på allment akseptert adferd aksepteres ikke.
 8. Bruk, omsetning, besittelse eller oppbevaring av rusmidler på skolens områder er forbudt både i skoletiden eller ved andre aktiviteter i skolens regi andre steder. Det er ikke tillatt å være påvirket av rusmidler på skolen eller andre steder hvor eleven er i skolens regi.
 9. Det er ikke tillatt å ha med våpen eller andre farlige gjenstander på skolen.
 10. Det er ikke tillatt å bruke skolens datamaskiner til å laste ned, lese eller spre pornografisk, rasistisk eller annet materiale som kan oppfattes som krenkende, eller som er i strid med norsk lov.

 

 • 5: FUSK ELLER FORSØK PÅ FUSK

Bruk av ikke tillatte hjelpemidler, herunder andres datafiler, og kommunikasjon under prøver og eksamener anses som fusk eller forsøk på fusk. Det samme gjelder innlevering av arbeid som ikke er elevens eget produkt.

Fusk eller forsøk på fusk vil vanligvis få konsekvenser for karakteren i orden og atferd. Ved fusk eller forsøk på fusk på eksamen vises det til forskriften til friskoleloven § 3-35 som sier at eksamen kan annulleres, og at eleven da tidligst kan gå opp til ny prøve 1 år etter at eksamen ble annullert. Elevene har klagerett. (Forvaltningsloven § 2 og kap VI)

 

 • 6: FRAVÆR
 1. Elevene har fremmøteplikt til undervisningen.
 2. Skolen registrerer alt fravær fra undervisningen. Eleven plikter å skaffe sykemelding eller annen dokumentasjon for legitimert fravær.

Alt fravær for elever føres på kompetansebevis. Fravær føres i dager og enkelttimer. For deltidselever kan rektor avgjøre om fraværet skal føres i timer eller dager. Eleven kan kreve at årsaken til fraværet påføres dokumentasjonen, men eleven har selv ansvar for å dokumentere årsaken til fraværet. (jfr. forskrift til friskolelova (§ 3 – 46)

Rektor kan gi elever fri fra opplæringa i opptil 10 skoledager i et skoleår uten at disse dagene skal førest som fravær. Normalt skal elever søke om slik fri fra opplæringa på forhand.

Forsentkomming og udokumentert fravær kan føre til nedsatt ordens- eller atferdskarakter. Det regnes som fravær hvis eleven kommer senere enn 15 minutter etter at timen har begynt.

Dersom en elev blir syk, eller av tvingende grunn må forlate opplæringen i løpet av skoledagen, skal han/hun alltid melde fra til kontaktlærer/faglærer eller sosialrådgiver.

Dersom en elev på grunn av sykdom eller av andre årsaker ikke kan møte fram til opplæringen, skal skolen ha beskjed tidligst mulig første fraværsdag.

En elev som har fravær i mer enn 10 % av timetallet i et fag etter første termin, får ikke halvårskarakter i faget. En elev som har fravær i mer enn 10 % av det totale timetallet, får ikke standpunktkarakter i faget. Eleven skal ved skolestart få beskjed om hvor mange timer 10 % utgjør i hvert enkelt fag.

Hvis faglærer har tilstrekkelig vurderingsgrunnlag, kan eleven likevel få halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter hvis fravær over 10 % er dokumentert, og skyldes:

 • Helse- og velferdsgrunner
 • Arbeid som tillitsvalgt
 • Politisk arbeid
 • Hjelpearbeid
 • Lovpålagt oppmøte
 • Representasjon i arrangement på nasjonalt eller internasjonalt nivå
 • Inntil to dager til religiøse høytider for elever som er medlem av andre trossamfunn enn Den norske kirke.

Fraværsgrensen kan økes til 15 % hvis rektor vurderer at det er klart urimelig at en elev som har 10 % fravær eller mer, ikke får karakter. En slik økning skal bare gis i spesielle tilfeller, etter en vurdering av årsakene til fraværet.

 

 

 • 7: PERMISJON
 1. Ved planlagt fravær skal det søkes om permisjon. Søknaden skal være skriftlig og begrunnet, og innleveres i god tid. Permisjon gis ikke dersom det kan medføre fare for manglende vurderingsgrunnlag i fag, eller til hinder for opplæringsvirksomheten, f.eks for gjennomføring av samarbeidsprosjekter.
 2. Faglærer kan gi permisjon for enkelttimer og kontaktlærer kan innvilge 1 dags permisjon. Permisjonssøknader utover 1 dag avgjøres av rektor i samråd med avdelingsleder og berørte faglærere. Avslag kan påklages til rektor.
 3. I de tilfeller det inngås avtale om selvstendig studiearbeid i permisjonstiden vil det ikke bli ført fravær.

 

 

 • 8: REAKSJONER VED BRUDD PÅ REGLEMENTET

Ved brudd på skolereglementet kan skolen benytte seg av følgende reaksjoner:

 • muntlig eller skriftlig påtale/anmerkning fra en av de tilsatte ved skolen
 • bortvisning fra klasse/gruppe for resten av timen/økten etter faglærers avgjørelse
 • bortvisning fra skolen for resten av skoledagen etter rektors / avdelingsleders avgjørelse .

Ved alvorlige eller gjentatte brudd på reglementet kan særskilt tiltak iverksettes:

 • bortvisning av eleven fra en og inntil fem skoledager etter rektors avgjørelse
 • bortvisning for resten av skoleåret, jfr. friskoleloven § 3-10, etter vedtak av fylkeskommunen. I forbindelse med et vedtak om bortvisning for resten av skoleåret kan fylkeskommunen vedta at eleven taper retten til videregående opplæring.(friskoleloven § 3-10)

I tillegg til reaksjoner og særskilt tiltak kan brudd på reglementet føre til følgende tiltak:

 • nedsatt termin- og/eller standpunktkarakter i orden og atferd
 • begrenset adgang til spesielle aktiviteter ved gjentatte eller alvorlige brudd på instrukser for slike aktiviteter
 • ved skade eller tilgrising på skolens eiendom vil det kunne kreves at eleven istandsetter/vasker, eller betaler erstatning etter reglene i skadeserstatningsloven
 • politianmeldelse

 

Ved fastsetting av karakter i orden skal følgende vurderingskriterier legges til grunn:

 • gjentatte brudd på skolereglementet
 • ugyldig fravær

Ved fastsetting av karakter i atferd skal følgende vurderingskriterier legges til grunn:

 • dårlig opptreden overfor andre
 • gjentatte forstyrrelser av undervisningen
 • gjentatte brudd på skolereglementet jfr. Privatskoleloven § 3-9og10

 

 • 9: SAKSBEHANDLING VED REAKSJONER VED BRUDD PÅ REGLEMENTET

Før det blir tatt avgjørelse om reaksjoner for brudd på reglementet skal eleven ha mulighet til å forklare seg muntlig for den som skal ta avgjørelsen.

 • Reaksjoner og begrunnelse for disse skal nedtegnes.
 • Før særskilt tiltak tas i bruk skal skolen vurdere om det er mulig å bruke hjelpetiltak eller mildere reaksjoner.

 

Friskoleloven § 3.10 bestemmelse for enkeltvedtak følges når særskilt tiltak iverksettes. Ved forhold som kan føre til bortvisning utover resten av skoledagen skal elever/foresatte til umyndige elever varsles om dette på forhånd, jfr. § 16. Vedtaket skal være begrunnet, i tillegg skal det opplyses om klageadgang (Fylkesmannen i Rogaland), klagefrist (3 dager), den nærmere fremgangsmåte ved klage (kap. VI) og om retten etter § 18 jfr. § 19 til å se sakens dokumenter. Dersom vedtaket kan tenkes gjennomført til skade for eleven før klagesaken er avgjort, skal det også gjøres oppmerksom på adgangen til å be om at gjennomføringen utsettes, jfr. forvaltningsloven § 42.

 

Vedtatt av skolens styre:  20.02.2019