INNTAKSREGLEMENT

Hauge videregående skole

 

 

Friskoleloven § 3-1 slår fast at skolens styre skal fastsette inntaksreglement for skolen.

Skolen er godkjent som en skole for nokså ressurskrevende elever (jfr. friskolelovens § 2.1.a, og 2.1.f). «Skolen skal derfor sørge for dokumentasjon av diagnosen og /eller ei vurdering av søkeren sitt behov for et tilrettelagt opplæringstilbud. En kompetent instans utenfor skolen skal gi denne dokumentasjonen.» (jfr. forskrift til friskoleloven § 9.2).

Skolen kan etter dokumentasjon fra kompetent instans, ta inn elever med lærevansker som f.eks. lese- og skrivevansker, ADHD, ADD og konsentrasjonsvansker.

Skolen har som formål å gi mennesker med rusbakgrunn mulighet for tilbakeføring til samfunnet ved å ta en yrkesfaglig utdanning, eventuelt studiekompetanse.

 • Skolen skal ha hele landet som inntaksområde.
 • Inntaksteamet ved skolen består av Rektor og sosialrådgiver.
 • Ved inntak prioriteres søkerne slik:
  • Søkere med ungdomsrett med henvisende instans
  • Søkere med eller uten voksenrett med henvisende instans
 • Hvis skolen skulle ha flere søkere enn plasser ved søknadsfristens utløp, avgjøres inntaket etter dato for søknad.
 • Innenfor reglene for inntak legger inntaksteamet vekt på klassenes størrelser.  Det er rektor som avgjør, i samsvar med inntaksreglementet, hvem som skal få elevplass ved skolen.
 • Elevene skal selv søke skolen på VIGO eller på skolens søknadsskjema.
 • Melding om inntak sendes elevens hjemfylke.

 

Avgjørelse om inntak er enkeltvedtak og kan påklages, jfr. Forvaltningslova § 2. Fylkesmannen i Rogaland er klageinstans. Klagen skal framsettes skriftlig til rektor innen tre uker.

Søknadsfrist er 1.mars for påfølgende skoleår. Ved ledige skoleplasser etter 1.mars tas kvalifiserte søkere inn fortløpende frem til 1. oktober.

 

Godkjent av skolens styre ……………………..